Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Τομείς Πολιτικής  |  Ενεργειακή Απόδοση Προϊόντων

Ενεργειακή Σήμανση Προϊόντων

Οι ετικέτες της ενεργειακής σήμανσης δείχνουν πως μια συσκευή ταξινομείται σε κλίμακα από Α+++ έως G ανάλογα με την ενεργειακή κατανάλωση. Γίνεται εκτίμηση της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης από τα προϊόντα και σύγκριση με παρόμοια προϊόντα και ένταξη στην ανάλογη ενεργειακή κλάση. Αυτή η ενεργειακή κλάση μαζί με τις άλλες πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην ετικέτα (άλλοι πόροι όπως κατανάλωση νερού, θόρυβος, όγκος κλπ.)  βοηθά τους καταναλωτές στην επιλογή των προϊόντων με ψηλή ενεργειακή απόδοση. Οι ετικέτες καλύπτουν 16 κατηγορίες προϊόντων με τα περισσότερα να είναι οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια,  φούρνοι,  σκούπες, λάμπες αλλά και εξοπλισμό όπως λέβητες, θερμαντήρες νερού, κλιματιστικά  κλπ.). Η ενεργειακή σήμανση καλύπτει συσκευές με το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και που καταναλώνουν  το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας των νοικοκυριών.

Η ετικέτα είναι ενιαία για όλα τα προϊόντα μιας κατηγορίας και πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη σε εμφανές σημείο. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα τα χαρακτηριστικά των συσκευών (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, κατανάλωση νερού, χωρητικότητα, επίπεδο θορύβου).

Στόχος του συστήματος σήμανσης είναι:

  • vα επηρεάσει τις επιλογές του κοινού υπέρ των λιγότερο ενεργοβόρων συσκευών
  • vα οδηγήσει τους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
  • vα αποτελέσει εργαλείο διαφήμισης για τους προμηθευτές αλλά και για τους εμπόρους προκειμένου να προωθήσουν στους πελάτες τους, ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της  Οδηγίας 2010/30/ΕΕ διαπίστωσε ότι χρειάζεται επικαιροποίηση του πλαισίου για την ενεργειακή επισήμανση και έκρινε σκόπιμο την αντικατάστασή της από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της Οδηγία 2010/30/ΕΕ. Σύμφωνα με το προοίμιο του Κανονισμού, η χρήση κανονισμού, αντί οδηγίας επιλέχτηκε για να επιβάλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που να αποκλείουν τυχόν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών μελών διασφαλίζοντας υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Επίσης το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης, αντί σε επίπεδο κράτους μέλους, μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές, εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού και εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης και της παραγωγής όλο και πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και επειδή η διαφορά μεταξύ Α++ και Α+++ είναι λιγότερο εμφανής στους καταναλωτές, θα εφαρμοστεί μια πιο απλή κλίμακα από το A μέχρι το G. Ένα προϊόν το οποίο με την υφιστάμενη κλίμακα ήταν Α+++ μπορεί μετά την αλλαγή της κλίμακας να είναι Β έχοντας την ίδια κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με τη νέα κατηγοριοποίηση η κατηγορία Α θα είναι αρχικά άδεια (χωρίς προϊόντα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά) για να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να συνεχίσουν την έρευνα και την καινοτομία σε τεχνολογίες με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.                                              

 Ένα νέο στοιχείο σε αυτές τις ετικέτες είναι ένας κώδικας QR με τον οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες, επίσημες (μη εμπορικές) πληροφορίες, σαρώνοντας τον κώδικα με ένα κοινό smartphone. Τα δεδομένα αυτά εισάγονται από τους κατασκευαστές στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες από την 1η Μαρτίου 2021.

Πιο κάτω ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι των νέων Κανονισμών για τα προϊόντα που φέρουν τη νέα ενεργειακή σήμανση:

Οι νέες σημάνσεις βρίσκονται σε όλα να σημεία διάθεσης προϊόντων, καταστήματα, διαφημίσεις και διαδικτυακές πλατφόρμες από η 1η Μάρτιου 2021, για τα ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια/ πλυντήρια στεγνωτήρια ρούχων και ηλεκτρονικές οθόνες ενώ για τις πηγές φωτισμού/λαμπτήρες από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικά παραδείγματα για την αλλαγή της σήμανσης όλες τις πιο πάνω κατηγορίες προϊόντων, έχουν ετοιμαστεί στα πλαίσια του προγράμματος  Boost Energy Label Take Up  το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Horizon 2020.

Όλες οι μεταβατικές περίοδοι που είχαν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λήγουν στις 30 Νοεμβρίου 2021. Από 1η Δεκεμβρίου 2021 τα ψυγεία και οι ψυγειοκαταψύκτες, τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων, και οι ηλεκτρονικές οθόνες πώλησης μπορούν διατίθενται προς πώληση σε καταστήματα, διαφημίσεις και διαδικτυακές πλατφόρμες μόνο αν φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του έργου LABEL 2020, αναπτύχθηκε και είναι διαθέσιμη για τους καταναλωτές διαδικτυακή η εφαρμογή ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ»,

Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή έρχεται να βοηθήσει τους καταναλωτές στην επιλογή ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών, καθιστώντας τη σύγκριση τους μία εύκολη και γρήγορη υπόθεση. Με τη βοήθεια ενός "έξυπνου" κινητού, μιας ταμπλέτας ή ενός σταθερού υπολογιστή, σαρώνοντας τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην ετικέτα ενός προϊόντος, ο καταναλωτής έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (EPREL). Εναλλακτικά, εάν η σάρωση δεν είναι δυνατή, ο καταναλωτής μπορεί να πληκτρολογήσει τον κωδικό του προϊόντος και να δει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά μέσω της EPREL.

Μπορείτε να βρείτε τη διαδικτυακή εφαρμογή στη διεύθυνση: https://tool.label2020.eu/gr . Οι υπόλοιποι κατ Εξουσιοδότηση Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει του Κανονισμού 2017/1369 θα συνεχίσουν να ισχύουν. Οι Κανονισμοί της Ενεργειακής Σήμανσης για όλα τα προϊόντα βρίσκονται εδώ.

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ», εφαρμόζεται ο περί της Σήμανσης της Ενεργειακής Απόδοσης, της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα κατά τη Χρήση τους Νόμος του 2021, Ν.44(Ι)/2021.

Σχετικές Εκδόσεις

Ανακοινώσεις

Γραφείο Τύπου