Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Δημόσια Διαβούλευση

Ενημέρωση

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για αυτοκαταναλωτές

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση σε σχέση με την τροποποίηση, απλοποίηση, εκσυγχρονισμό και αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Αυτοκαταναλωτές.

Κατά τη δημόσια διαβούλευση λήφθηκαν 135 σχόλια, τα οποία δημοσιεύονται με την παρούσα Ανακοίνωση.

Οι κύριες αλλαγές του Σχέδιου σε σχέση με το υφιστάμενο Σχέδιο ιδιοκατανάλωσης, οι οποίες θα υποβληθούν από το ΥΕΕΒ στην ΡΑΕΚ για τις απόψεις της είναι οι ακόλουθες:

Net-Metering

 1. Κατάργηση της υποβολής διαστασιολόγησης για συστήματα κάτω από 4,16 kW.
 2. Αύξηση ισχύος στα μονοφασικά συστήματα από 4,16 kW στα 5,2 kW με την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας.
 3. Παραμένει το 100% της ετήσιας κατανάλωσης για συστήματα πέραν των 4.16 kW.
 4. Η εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού (Ripple Control) είναι υποχρεωτική για όλα τα ΦΒ συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 4,16 kWp (ή 5,2 kWp με αποθήκευση), σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του ΔΣΔ (ΑΗΚ) (Σχόλιο 24 διαβούλευσης).
 5. Σε περίπτωση που κάποιος αιτητής έχει πλεονάσματα πέραν του 20%, τότε τα πλεονάσματα αυτά θα μειώνονται στο επίπεδο του 20% της ετήσιας κατανάλωσης και θα αποζημιώνονται στο τέλος κάθε δωδεκάμηνης περιόδου στην τιμή ενέργειας που θα καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ.

Net-Billing

 1. Κατάργηση μέγιστης ισχύος του ΦΒ με βάση την ετήσια κατανάλωση (παραμένουν μόνο οι τεχνικοί περιορισμοί και το γενικό όριο του 1 MW από τα 8 ΜW που είναι στο εν ισχύ Σχέδιο).
 2. Συστήματα μεγαλύτερα από 1 MW θα μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στην Αγορά Ηλεκτρισμού (ή στην Μεταβατική Αγορά Ηλεκτρισμού) με διμερείς συμβάσεις με όλους τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου και της ΑΗΚ Προμήθειας.
 3. Εισάγεται πρόνοια για αποζημίωση της πλεονάζουσας ενέργειας μέχρι και 20% πέραν από την εισαγμένη ενέργεια.
 4. Στις περιπτώσεις όπου η εξαγόμενη ενέργεια ξεπερνά κατά πολύ την εισαγόμενη ενέργεια (π.χ >120%), τότε ο παραγωγός θα έχει την επιλογή να ενταχθεί στην Μεταβατική Αγορά Ηλεκτρισμού, ή ΑΑΗ όταν αυτή τεθεί σε ισχύ, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη άδεια από τη ΡΑΕΚ.

Virtual Net-Metering

Εισαγωγή νέας κατηγορίας για οινοποιητικές επιχειρήσεις, ενώ αυξάνεται το όριο για τους γεωργούς μέχρι 100 kW (από 20 kW).

Virtual Net-Billing (εισαγωγή νέας κατηγορίας) ως ακολούθως:

 1. 150 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Για σκοπούς πιο δίκαιης κατανομής της διαθέσιμης ισχύος στη Κατηγορία Ε, προτείνεται όπως τεθεί όριο για δικαίωμα εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού ή φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος μέχρι 150 kW ανά δικαιούχο. Το όριο αυτό δύναται να αναθεωρηθεί από την/τον εκάστοτε Υπουργό ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα υπάρξει. Εξαιρούνται δημόσια κτήρια της Κεντρικής Κυβέρνησης που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 1. Μέχρι 500 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε επιλέξιμου δικαιούχου (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα), με την υποχρεωτική χρήση αποθήκευσης ενέργειας για όλους τους παραγωγούς, νοουμένου ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης.

Γενικές Πρόνοιες

 1. Δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση δύο συστημάτων (π.χ. Virtual net-billing και net-billing) τα οποία θα εξυπηρετούν το ίδιο υποστατικό σε σχέση με τους πελάτες της ΑΗΚ προμήθειας. (Σχόλια 2 και 61 διαβούλευσης) .
 2. Στις περιπτώσεις υποστατικών των οποίων η άδεια οικοδομής ή ο τίτλος ιδιοκτησίας περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, δεν απαιτείται η συγκατάθεση των συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση του συστήματος, καθώς ο εν λόγω έλεγχος έχει διεξαχθεί κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής.
 3. Το κόστος της εξαγόμενης ενέργειας από τα συστήματα (virtual) net-billing, καθώς και τυχόν πλεονάσματα ενέργειας, θα καθορίζονται σε τιμή η οποία θα είναι διαφορετική από το εκάστοτε κόστος αποφυγής, σύμφωνα και με τα σχόλια του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων: «…Είναι σημαντικό να απαγκιστρωθεί το όλο σύστημα από το κόστος αποφυγής που ουδεμία σχέση έχει με το πραγματικό κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να τεθεί ως ανώτατο όριο μια τιμή που πράγματι να ανταποκρίνεται στα επίπεδα αυτού του κόστους και όχι το κόστος αποφυγής».

Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν από το ΥΕΕΒ όταν διαμορφωθεί το τελικό Σχέδιο μετά τη λήψη των απόψεων της ΡΑΕΚ.

Σχετικά Άρθρα